Menu Close

Ugdymo kokybės samprata

 

Ugdymo kokybės samprata lopšelyje-darželyje „Smalsutis“

       Lopšelio-darželio „Smalsutis“ ugdymo kokybė vertinama pagal du kriterijus:

struktūros kokybę;

proceso kokybę.

Struktūros kokybė tai:

Ikimokyklinio ugdymo sistemos finansavimas;

Mokytojų išsilavinimas ir kompetencija – dirba aukštąjį universitetinį, neuniversitetinį,  aukštesnįjį išsilavinimą turintys mokytojai,  nuolat tobulėjantys, diegiantys  naujoves;

Fizinė grupių, kabinetų, salės, lauko aplinka: žaislai, ugdymo priemonės, baldai kiekvienoje grupėje, logopediniame, korekcinės mankštos kabinetuose, salėje, lauke atitinka vaikų poreikius, skatina vaiko raidą, gebėjimų ugdymąsi;

Ikimokyklinio ugdymo programa – parengimas, įgyvendinimas, koregavimas

Lopšelio-darželio strateginis, metinis veiklos planas –parengimas, vykdymas;

Proceso kokybė tai:

Ugdymas orientuotas į vaiko poreikius – dėmesio centre vaikas, vaikai lopšelyje-darželyje jaučiasi saugiai, oriai, laisvai, yra gerbiami, drąsiai išsako savo nuomonę funkcionalioje edukacinėje aplinkoje;

Visapusiškas vaiko ugdymas – skatinamas ir plėtojamas vaikų patirtinis ugdymasis, kūrybiškumas, ugdomi  individualūs gebėjimai, taikomi aktyvūs, alternatyvūs, netradiciniai  ugdymo būdai ir metodai, tradicinių ir inovatyvių metodų dermė;

Vaiko kompetencijų ugdymą – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo dermė;

Vaiko pasiekimų pažangos stebėjimas, vertinimas, tolesnio jų ugdymosi numatymas.

Vaikų ir mokytojų bendravimas ir bendradarbiavimas– bendros vaikų ir auklėtojų veiklos, lygiaverčiai santykiai;

Vaikų , mokytojų, tėvų bendradarbiavimas– lopšelio-darželio ir šeimos partnerystė, tėvai dalyvauja veiklose, renginiuose , padeda organizuoti, teikia siūlymus, idėjas;

Plėtojamas komandinis – auklėtojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogių ir specialistų darbas ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus.

Mokytojų tarpusavio bendradarbiavimas, bendradarbiavimas su specialistais ( logopede, kūno kultūros pedagogu, muzikos pedagoge) – vyksta gerosios patirties sklaida.