Menu Close

Vizija, misija, filosofija

Lopšelio-darželio vizija

Tapti modernia, šiuolaikiška, atvira kaitai, nuolat besimokančia ikimokyklinio ugdymo mokykla, teikiančia kokybišką ugdymą(si) estetiškoje aplinkoje, garantuojančia sveiko, kūrybiško vaiko ugdymo(si) galimybes, plėtojančia visų bendruomenės narių bendradarbiavimą, sudarančia prielaidas būti vaikui sėkmingu.

 

Lopšelio-darželio misija

Lopšelio-darželio „Smalsutis“ paskirtis – teikti kokybiškas ugdymo(si) paslaugas ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus Gričiupio seniūnijos, kitų miesto seniūnijų vaikams, atsižvelgiant į tėvų poreikius, lūkesčius.
Užtikrinti šiuolaikiškus reikalavimus atitinkančioje ugdymo(si) aplinkoje kiekvienam vaikui ugdytis būtinas kompetencijas mokymuisi mokykloje.
Šeima pasitikinti instituciniu ugdymu, dalyvaujanti vaiko ugdyme(si), palaikanti vaikų ir ugdytojų sumanymus, idėjas.

 

Vertybės ir filosofija

„Bendradarbiavimas, abipusė pagarba, bendri susitarimai įmanomi, dėl to ne tik tėvai laimingesni, dėl to laimingi vaikai“ (Eva Dreikurs Ferguson).
Kūrybiškumas -lopšelio-darželio unikalumu paremtas humanizuotas, modernus, šiuolaikiškas į vaiką orientuotas ugdymas.
Atvirumas – dalijimasis įgyta patirtimi, vaiko patirtinis ugdymasis, veikimas kartu, išklausymas, sveikatos stiprinimas, saugumas.
Atsakingumas – dėmesys, tolerancija vaikui, tėvams, kitiems bendruomenės nariams, tautinė, pilietinė atsakomybė.
Kompetencija – nuolatinis mokymasis, naujų kompetencijų įgijimas tampant besimokančia bendruomene.