Menu Close

Teisinė informacija

Priešmokyklinis ugdymas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. yra privalomas.
Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. pereinama prie priešmokyklinio ugdymo teikimo 5 metų vaikams.
Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikams, kuriems 5  metai sueina iki tų metų balandžio 30 d. arba rugsėjo 1 d. arba 6 metai sueina tais kalendoriniais metais.
Tėvams paliekama teisė vaiką pradėti leisti ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir vėliau, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueis 6 metai.
Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikams, gimusiems:
– 2018 m. sausio – balandžio 30 d.;
– 2018 m. sausio – rugsėjo 1 d.;
– 2017 m. sausio – gruodžio mėnesiais.

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas  Peržiūrėti dokumentą
Vaiko pažangos įvertinimo tvarka Peržiūrėti dokumentą
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA   Peržiūrėti dokumentą
Priešmokyklinį ugdymą reglamentuojantys teisės aktai

2022-2023 mokslo metais įstaigoje priešmokyklinis ugdymas teikiamas šiose grupėse  – priešmokyklinio ugdymo „Gudručių“ grupėje, ikimokyklinio ugdymo “Kodėlčiukų” ir “Padaužiukų” grupėse.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO ĮSAKYMAS 2013 m. lapkričio 21 d. Nr. V-1106 “DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO”  Nauja redakcija nuo 2020-08-11 peržiūrėti dokumentą

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2005  M. SPALIO 29 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-2173 „Dėl vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ PAKEITIMO peržiūrėti dokumentą

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas peržiūrėti dokumentą

Valstybinės švietimo strategijos 2013-2020 metų nuostatos peržiūrėti dokumentą

Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo peržiūrėti dokumentą