Menu Close

Teisinė informacija

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO ĮSAKYMAS 2013 m. lapkričio 21 d. Nr. V-1106 “DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO”  Nauja redakcija nuo 2020-08-11 peržiūrėti dokumentą

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2005  M. SPALIO 29 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-2173 „Dėl vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ PAKEITIMO peržiūrėti dokumentą

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas peržiūrėti dokumentą

Valstybinės švietimo strategijos 2013-2020 metų nuostatos peržiūrėti dokumentą

Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo peržiūrėti dokumentą