Menu Close

Ugdymo aplinkos

 UGDYMO APLINKA

 

Lopšelio-darželio ugdymo aplinka atliepia ikimokyklinio amžiaus vaikų poreikius, yra pritaikyta įtraukčiai ugdant įvairių ugdymosi poreikių turinčius vaikus. Lopšelio-darželio vidinė ir išorinė aplinka yra šilta, jauki, saugi. Grupių erdvės, baldai, daiktai išdėstyti racionaliai, kad vaikas galėtų laisvai, kūrybiškai veikti, pedagogas galėtų matyti ir girdėti kiekvieną vaiką. Baldai, priemonės, lauko įrengimai, buities sąlygos yra orientuotos į vaiką, padeda vaikui jaustis gerai, jaukiai, užtikrina gerą mikroklimatą, psichologinį saugumą.

Lopšelio-darželio aplinka yra ugdymui ir ugdymuisi palanki aplinka:

* grupių erdvės suskirstytos į mažesnes erdves pagal ugdomas kompetencijas, kurios viena kitą papildo, pakanka priemonių vaikų kompetencijoms ugdyti, savarankiškai veiklai, aktyviam judėjimui;

* vyrauja priemonės, skatinančios individualius vaiko pasaulio pažinimo būdus (žaidimai, natūralios priemonės, priemonės bandymams, tyrinėjimams);

* sudarytos sąlygos, kad vaikas galėtų veikti individualiai, su vaikų grupele ir su visa grupe;

* priemonės yra saugios, patrauklios, estetiškos, daugiafunkcinės, vaikams prieinamos, išdėstytos vaikui aiškiai, suprantamai ir matomai.

Lopšelio-darželio aplinka skatina vaiko kūrybiškumą, vertybines nuostatas, socializaciją ir kultūrą:

* atsižvelgiama ir vertinama vaiko nuomonė, todėl grupių, kitų erdvių aplinkoje yra vaikų kūrybinės veiklos darbų;

* būtiniausia įranga, interjero dekoras, spalvos ir dydžiai priderinti prie asmeninių vaiko interesų ir poreikių;

* lopšelio-darželio aplinkoje pateikiama informacinė, pedagoginė medžiaga tėvams;

* sudaromos sąlygos tėvams dalyvauti grupės ir lopšelio-darželio veikloje.

Lopšelio-darželio grupių ir kitų erdvių ugdymo aplinka yra mobili, lengvai pertvarkoma, skatina vaiko aktyvumą, užtikrina ugdymo (si) sėkmę.

Lopšelio-darželio teritorija yra didelė, saugi, sveikatinanti, skatinanti tyrinėti. Ji nuolat prižiūrima ir tvarkoma.

Ugdymo (si) aplinka turtinama, atnaujinama, keičiama, atliepiant vaikų įvairius ugdymosi poreikius, interesus, galimybes.