Menu Close

Teikiamos paslaugos

Teikiamos paslaugos

Vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos problemų, pagalbą teikia logopedės

  • Giedrė Černikienė,
  • Milda Tamulienė.

LOGOPEDO VEIKLA :

Įvertina ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko kalbą, teikia rekomendacijas tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams dėl specialiosios pedagoginės pagalbos vaikui.

Teikia rekomendacijas dėl tolimesnio darbo su vaiku mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) (mokymosi negales ir sunkumus įvertina dirbant komandoje su kitais specialistais).

Šviečia tėvus (globėjams, rūpintojams), mokytojus vaikų kalbos, komunikacijos gebėjimų ugdymo klausimais.

Dalyvauja lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijos posėdžiuose.

Logopedo darbo tikslas- laiku nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus ir bendradarbiaujant su mokytojais ir vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), juos šalinti.

Vaikų kalba tikrinama du kartus metuose: rugsėjo – spalio mėnesiais tiriama vaikų kalba, siekiant nustatyti kalbos ir kalbėjimo sutrikimus; gegužės- birželio mėnesiais įvertinama vaikų, lankiusių logopedinius užsiėmimus, padaryta pažanga, nustatomi pokyčiai vaikų kalboje ir rengiamas tolesnis vaiko kalbos korekcijos planas.

 

Vaikams specialiąją pedagoginę pagalbą teikia specialioji pedagogė

  • Inga Maciulevičienė

SPECIALIOJO PEDAGOGO VEIKLA:

Specialusis pedagogas padeda specialių ugdymosi poreikių turintiems vaikams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes ir ypatumus.

Atlieka pedagoginį vaikų vertinimą, nustato vaikų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą lopšelyje-darželyje.

Bendradarbiaudamas su kitais mokytojais, vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius vaikų ugdymosi poreikius bei galimybes, juos taiko.

Pataria mokytojamss, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams ugdomąją medžiagą ir ugdymo priemones, rengti ugdymo programas.

Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams).

 

Vaikams socialinę pedagoginę pagalbą teikia socialinė pedagogė

  • Lilė Marazaitė

Socialinio pedagogo veikla:

Stebi vaikų lankomumą, pasiekimus, elgesį bei bendradarbiaujant su grupės  identifikuoti kylančias problemas grupėje;

Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo). Dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje.

Padeda tėvams (globėjams, rūpintojams) ar kitiems teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas.

Bendradarbiauja su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, lopšelio-darželio administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas.

Vykdo ir kuria saviraiškos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio sutrikimų, žalingų įpročių, patyčių bei kitų problemų sprendimo prevencijos  renginius.

 

Vaikams psichologinę pagalbą teikia psichologė

  • Aisidora Kriauzaitė